Podstawowe pojęcia

Arbitraż – metoda handlu, która polega na wykorzystaniu rozbieżności pomiędzy wartościami silnie powiązanych instrumentów.

Bank Centralny – bank odpowiedzialny za politykę monetarną w danym kraju w odniesieniu do jego waluty. Decyduje on o podaży i cenie pieniądza, a także wpływa na popyt.

Ceny BID/ASK – wartości po jakich kwotowane są oferty kupna (BID) i sprzedaży (ASK).

Dealer – osoba, która zajmuje się wykonywaniem zlecenia w imieniu banku, czy instytucji.

Equity – wartość naszego rachunku przy uwzględnieniu zysku lub starty z otwartych pozycji.

Expert Adrisor – automat zaprogramowany do handlu lub sygnalizowania okazji do transakcji według wpisanych zasad.

Lot – jednostka określająca wielkość transakcji, gdzie 1 lot to 100’000 jednostek waluty bazowej.

PIP – czwarta cyfra po przecinku w walucie, która zostaje kwotowana. Jeden pips to 0.0001.

RGR – formacja „ramię-głowa-ramię”, która definiowana jest przez analizę techniczną jako formacja szczytów i dołków, która przypomina ramiona i głowę.

Spot – natychmiastowa transakcja na określonym instrumencie. Zasadniczo środki w wyniku zawartej transakcji spot są przekazywane w ciągu 2 dni.

Target – cel wynikający z analizy, który powinien zostać osiągnięty przez cenę, aby można było stwierdzić, że inwestycja była udana.

Tick – najmniejsza wartość, o którą może zmienić się cena.

Zmienność – statystyczna miara rozproszenia zwrotów dla danego instrumentu. Zmiennośc może być mierzona albo za pomocą odchylenia standardowego, albo wariancji między zwrotami z tego samego instrumentu. Im większa zmienność, tym bardziej ryzykowny instrument.